หน้าหลัก สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว 

Master of Arts in Hospitality Industry and Tourism Management (M.A.)