คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • 1) ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ปริญญาตรีสาขาวิชาจิตวิทยาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  จากสถาบันการศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรองหรือเทียบเท่าจากหลักสูตรที่
  หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายให้การรับรอง
 • 2) ผู้เข้าศึกษาต้องมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยา หรือมีคุณสมบัติเหมาะสมตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

 • ตลอดหลักสูตรประมาณ 150,000 บาท หน่วยกิตละ 3,000 บาท

การจัดการเรียนการสอน


 • มหาวิทยาเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ เรียน วันเสาร์-อาทิตย์

ระยะเวลาการศึกษา

 • ใช้เวลาการศึกษา 2 ปีการศึกษา แต่ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา

หลักฐานการสมัครเรียน

 • 1. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
 • 2. สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
 • 3. สำเนาการศึกษา 2 ชุด
 • 4. รูปถ่าย 1นิ้วครึ่ง 2 ใบ