คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 5 การรับเข้าศึกษา ข้อ 18 และมีคุณสมบัติ ดังนี้

  • 1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางภาษาไทย หรือภาษาและวรรณคดีไทย หรือภาษาศาสตร์ หรือการสอนภาษาไทย จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ
  • 2) หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่น ๆ
  • 3) ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสูตร