รู้จักหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

  • ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว)
  • ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :    ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว)
  • ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :  Master of Arts (Hospitality Industry and Tourism Management)
  • ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :   M.A. (Hospitality Industry and Tourism Management)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว เป็นหลักสูตรที่ประยุกต์แนวคิดการจัดการอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ซึ่งมีความมุ่งหมายที่พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะทางการจัดการอย่างเป็นมืออาชีพที่สอดคล้องกับ ภูมิสังคม ภูมิปัญญา และภูมิคุ้มกัน รวมทั้งเชื่อมโยงท้องถิ่นเป็นเครือข่ายภาคชุมชน ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ