ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต