ติดต่อ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว

ข้อมูลติดต่อ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว อาคารเกษมสรรค์ ชั้น 2

1761 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 วิทยาเขตพัฒนาการ โทรศัพท์ 0-2320-2777 ต่อ 1308

อาจารย์ ดร.อธิป จันทร์สุริย์ 086-9467172 หรือ http://www.kbu.ac.th