วัตถุประสงค์ของหลักสูตร สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้
  • 1.3.1 เพื่อพัฒนามหาบัณฑิตให้มีความรอบรู้ในศาสตร์และวิชาชีพด้านจิตวิทยา
  • 1.3.2 เพื่อส่งเสริมมหาบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก เป็นผู้น าการปรับเปลี่ยน โดยการ
   ประยุกต์ ความรู้ ทักษะ และศาสตร์ทางจิตวิทยา ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์
  • 1.3.3 เพื่อปลูกฝังมหาบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตส านึกต่อสังคม
  • 1.3.4 เพื่อเสริมสร้างมหาบัณฑิตให้มีทักษะการคิดเป็นระบบ การคิดแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ คิดออกแบบ การบูรณาการความรู้ทางจิตวิทยา และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
   สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมทางจิตวิทยา
  • 1.3.5 เพื่อพัฒนามหาบัณฑิตให้มีความสามารถในการสื่อสาร การวิเคราะห์ตัวเลข การใช้เทคโนโลยี สื่อดิจิทัล เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพมนุษย