ศึกษาดูงาน ณ หน่วยวิจัยและพัฒนาสมอง จิตใจและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
Read More
กิจกรรม “การสร้างสรรค์ข้อความโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อรณรงค์ต่อต้านการพนันออนไลน์ในกลุ่มเยาวชนคนยุคใหม่”
      กิจกรรม “การสร้างสรรค์ข้อความโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อรณรงค์ต่อต้านการพนันออนไลน์ในกลุ่มเยาวชนคนยุคใหม่” ณ รร.เกษมพิทยา เป็นแนวคิดการจัดกิจกรรมในการศึกษาด้านการโฆษณาภายในห้องเรียน ถึงแม้จะเพิ่มวิชาความรู้ให้กับนักศึกษาแล้ว การค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆ ภายนอกห้องเรียน ถือเป็นการเรียนรู้การปฏิบัติงานโดยตรงกับการทำงานจริง
Read More
กิจกรรม “การสร้างสรรค์ข้อความโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อรณรงค์ต่อต้านการพนันออนไลน์ในกลุ่มเยาวชนคนยุคใหม่”
      กิจกรรม “การสร้างสรรค์ข้อความโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อรณรงค์ต่อต้านการพนันออนไลน์ในกลุ่มเยาวชนคนยุคใหม่” ณ รร.เกษมพิทยา เป็นแนวคิดการจัดกิจกรรมในการศึกษาด้านการโฆษณาภายในห้องเรียน ถึงแม้จะเพิ่มวิชาความรู้ให้กับนักศึกษาแล้ว การค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆ ภายนอกห้องเรียน ถือเป็นการเรียนรู้การปฏิบัติงานโดยตรงกับการทำงานจริง
Read More